Vrtání s bajonetovým unášečem pažnic – tzv. nepravý Duplex systém

Mezi osvědčené systémy současného vrtání a pažení vrtů ocelovými pažnicemi patří kromě standardního Duplex systému se dvěma nezávislými rotačními hlavami i systém tzv. „bajonetového“ unášeče pažnic. Hlavní rozdíl oproti pravému Duplex systému spočívá v tom, že jej lze používat na vrtacích soupravách vybavených pouze jedinou vrtnou hlavou.
Princip vrtání spočívá v tom, že jedna vrtná hlava unáší kromě hlavního vrtacího nástroje i pažnici s pažnicovou korunkou (patou). Hlavním vrtacím nástrojem bývá nejčastěji ponorné vrtací kladivo, ale pro plastické horniny (jíly) nebo pro sypké horniny (písky a jemnozrnné štěrky), lze s úspěchem používat i třílisté dláto. K vynášení vrtné drti se používá zejména vzduch, ale je možné využívat i kapalinový výplach. Systém pracuje tak, že hlavní vrtací nástroj odvrtává v několikacentimetrovém předstihu jádro vrtu a pažnicová korunka „přibírá“ stěny vrtu na průměr nepatrně větší než je průměr pažnice. Oba nástroje rotují doprava. Po dosažení soudržné horniny se již pokračuje ve vrtání pouze s hlavním vrtacím nástrojem bez nutnosti vytěžování nářadí.
Unášet tímto způsobem pažnice je samozřejmě možné i klasickým závitovým unášečem (tzv, dvojspojníkem), avšak tento systém má oproti bajonetu jednu zásadní nevýhodu: Pokud se odvrtaný materiál z jakýchkoliv příčin nedaří průběžně odvádět z mezikruží mezi vnitřní stěnou pažnice a hlavním vrtacím nástrojem, dochází velmi snadno k ucpávání mezikruží a pak nezbývá než rozšroubovat spoj mezi pažnicí a dvojspojníkem a nahromaděný materiál vyfoukat nebo vypláchnout ven. A právě tato operace bývá často zdrojem problémů, neboť při rotaci doleva, nutné pro rozpojení pažnice a unášeče, je třeba pažnici podržet ve svěrách a rotovat hlavním vrtacím nástrojem doleva. Přitom velmi často dochází buď k rozpojení vrtného soutyčí, nebo k odšroubování první pažnice odspoda. To je velmi nepříznivá situace, které je záhodno se pokud možno vyhnout. A právě bajonetový systém tento problém nemůže způsobit z jednoho prostého důvodu: Pažnice se nemusí z unášeče odšroubovávat, k uvolnění spojení hlavního vrtacího nástroje a pažnicové kolony stačí vysmeknutí unášecích trnů vnitřní části bajonetu z hlavního tělesa bajonetového unášeče pootočením asi o 1/10 otáčky doleva. Pak lze bez problémů vyjet hlavním vrtacím nástrojem vzhůru a snadno pročistit ucpané mezikruží pažnicové kolony. Jednou z nevýhod tohoto systému je, že lze jen velmi obtížně usměrnit výnos materiálu z bajonetu a tím zabránit znečišťování okolí vrtu. Na tomto místě je ale nutné dodat, že pokud dojde k ucpání mezikruží při použití klasického závitového unášeče s preventrem na odvádění drti při pažení, tak se pročišťování vrtu musí provádět s odpojeným preventrem a tím pádem dochází k znečišťování okolí obdobným způsobem.
Pažení s bajonetovým unášečem lze ještě usnadnit (nebo zvýšit hloubkový dosah) použitím některého z osvědčených pažících systémů. Pažící systém se v tomto případě neopírá do pažnicové botičky, ale volně prochází pažnicovou korunkou. Účelem jeho použití je zajistit větší prostor pro pažnici, tj. zvětšit průměr vrtu, než je schopna vytvořit pažnicová korunka. Tím se do značné míry sníží plášťové tření pažnice o stěnu vrtu se všemi příznivými dopady – pažnice se při vrtání méně utahují, sníží se nárok na krouticí moment rotační hlavy, zvýší se dosažitelná hloubka pažení, sníží se potřeba výtahové síly, atd.
Naše firma Vrtací technika Svoboda s.r.o. již pomohla vybavit mnoho vrtných firem touto užitečnou technologií, která usnadňuje vrtání v nesoudržných horninách a mnozí vrtmistři si již nedovedou svoji práci bez “bajonetu“ vůbec představit.
Pokud řešíte problém s pažením vrtu, kontaktujte nás, rádi Vám poradíme najít správné řešení s ohledem na Vámi používanou vrtací soupravu a podmínky, ve kterých převážně vrtáte.


Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=vg_HFd2uopI

https://www.youtube.com/watch?v=K5RYp4i0dEo&feature=youtu.be

Bayonet