Wassara úvodSystém Wassara/WAI - technologie rotačně-příklepného vrtání
Stejně jako v jiných oborech lidské činnosti se i v oblasti vrtací techniky vývoj ubírá vpřed mílovými kroky. Když se před několika desetiletími objevila na trhu ponorná kladiva, znamenala pro další rozvoj prostředků vrtací techniky obrovský krok kupředu. Oproti jiným způsobům vrtání došlo s nástupem pneumaticky poháněných ponorných kladiv k nevídanému nárůstu produktivity vrtání, což se bezprostředně odrazilo i v ekonomice vrtání. Dodnes patří ponorná kladiva poháněná vzduchem k základnímu vybavení firem, které realizují vrty rotačně příklepným způsobem v prostředí vhodném pro tuto technologii vrtání. Ale zejména ona „vhodnost" prostředí je tím parametrem, který použitelnost této technologie omezuje.
Ponorná vrtací kladiva poháněná vzduchem jsou vynikajícím prostředkem k vrtání za těchto předpokladů:

-   horninové prostředí je skalní a pokud možno homogenní

-   přítok vody do vrtu z okolního prostředí je omezený

-   požadovaná hloubka vrtu nepřesahuje 200 m (pokud nejsou použity speciální      kompresory - tzv. boostery)

-   vrtací souprava je vybavena zařízením na potlačování prašnosti

-   nehrozí nebezpečí poškození okolních staveb tlakovým vzduchem vháněným do           vrtu v případě zavalení vrtu

Z tohoto výčtu předpokladů by se mohlo zdát, že použití pneumatických ponorných kladiv je omezeno pouze na ideální podmínky vrtání. Tak tomu samozřejmě není, avšak k eliminaci nepříznivých podmínek je třeba využívat přídavných zařízení a technologických postupů, které snižují produktivitu vrtání a zhoršují ekonomický výsledek vrtání klasickým ponorným kladivem.

V 90. letech minulého století byla švédskou těžební společností LKAB poprvé zavedena do praxe technologie vrtání ponorným kladivem poháněným vodou a to na železnorudném dole Kiruna poblíž stejnojmenného města v severním Švédsku. Dnes se na tomto největším podzemním železnorudném dole v Evropě využívá k vrtání produkčních vrtů (pro trhací práce) výhradně ponorných kladiv poháněných tlakovou vodou. Dnes se na tomto dole vrtá ročně více než milion metrů vrtů kladivy poháněnými vodou. Technicko - ekonomické zázemí těžební společnosti pak umožnilo vznik firmy s názvem Wassara AB, která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem kladiv poháněných tlakovou vodou. Vzhledem k nesporným technicko-ekonomickým přínosům této technologie v podzemí, směřoval další vývoj vodou poháněných kladiv i k jiným způsobům využití a to zejména na povrchu. K pohonu kladiv byla zkonstruována mobilní jednotka umístěná v kontejneru, která obsahuje vodní čerpadlo s dieselovým motorem, příslušenstvím a filtračním zařízením. (nároky na čistotu vody jsou vysoké).
Firma vyvinula speciální výplachovou hlavu, kterou lze adaptovat na běžné vrtací soupravy a ve spolupráci s další švédskou firmou jsou vyráběny i speciální vrtné trubky.
Vývoj této nové technologie vrtání vyžadoval vynaložení nemalých finančních prostředků a tudíž muselo být již od počátku zřejmé, že návratnost investice je reálná. Skutečnost dala autorům za pravdu a dnes se kladiva poháněná vodou používají v čím dále tím větším měřítku. Alternativou jsou americká vodou poháněná kladiva WAI firmy Drill King. Výhodou této značky je nižší cena a pružnost dodávek nových výrobků i náhradních dílů při zachování stejné kvality. Výhodou je i kompatibilita dílů některých typů kladiv. Odkazy https://drillking.com/our-products/wai-water-hammer-button-bits/ nebo evropské zastoupení https://www.bohrwerkzeuge.com/produkte/wasserbetriebene-imlochhaemmer-wai/?lang=en

Přínos kladiv poháněných vodou je možno rozdělit do třech hlavních oblastí:
-   technický přínos

-   ekonomický přínos

-   ekologický přínos

Jako všechny technologie, má i vrtání vodou poháněnými kladivy svoje nevýhody:

-   nevýhody vrtání vodou poháněnými kladivy

Vrtání hornin kladivy poháněnými vodou představuje technologický směr, který plně odpovídá dnešním požadavkům na zvyšování ekonomické efektivity při současném snižování zátěže životního prostředí nepříznivými vlivy, které vrtání hlubokých vrtů přináší. Nelze však předpokládat, že v dohledné době nahradí současnou technologii vrtání konvenčními ponornými kladivy. Ta budou i nadále zřejmě nejpoužívanějším prostředkem vrtací techniky v běžných podmínkách.
Zkušenosti ze zahraničí však zcela jednoznačně prokazují, že se jedná o pozitivní technicko-technologický trend a stále více zakázek ve vyspělé části světa je touto metodou realizováno.
Každá z firem, která se rozhodne výše popsanou technologii vyzkoušet může počítat s plnou podporou svého investičního záměru od mateřské firmy Drill King i od naší firmy Vrtací technika Svoboda s.r.o. 

Ekonomický přínos
Technický přínos
Ekologický přínos
Nevýhody vrtání vodou poháněnými kladivy