V současné době rozmachu vrtání nových vodních zdrojů a vrtů pro uložení výměníků tepelných čerpadel je poptávka po systémech usnadňujících vrtání v nesoudržných horninách stále aktuálnější. Důvod je prostý: technologie vrtání valivými dláty s výplachem, která umožňovala vrtání i v geologicky velmi nepříznivých podmínkách byla prakticky vytlačena technologií vrtání ponornými kladivy, jejíž produktivita je nesrovnatelně vyšší. Vrtání vrtů pro tepelná čerpadla je dnes výhradní záležitostí ponorných kladiv, a proto se problémy související s vrtáním v nesoudržných horninách týkají každé vrtné firmy působící v tomto oboru. Firma, která nedisponuje některým ze systémů k propažování vrtů, je nyní prakticky vyřazena ze hry.
K řešení výše uvedeného problému bylo vyvinuto mnoho principiálně odlišných systémů.
Vždy však jde o jedinou věc: zajistit stabilitu stěny vrtu od začátku hloubení vrtu do jeho finalizace, tj. do osazení geotermální sondy. Této stability je dosaženo dočasným zapažením vrtu ocelovou pažnicí, která je po osazení geotermální sondy z vrtu vytěžena.
Na trhu jsou dnes k dispozici vrtné soupravy, které jsou k vrtání vrtů v problematických formacích zkonstruovány a je potěšitelné, že těmito stroji již disponují i české firmy.
Je možno v této souvislosti hovořit o dvou typech strojů - vrtná souprava vybavená tzv. Duplexem, tj. systémem dvou protisměrných rotačních hlav, kdy jedna vrtná hlava otáčí ponorným kladivem a druhá hlava rotuje kolonou pažnic. Druhý typ vrtacích souprav je vybaven tzv. upínací hlavou, která rotuje pažnicovou kolonou ve stejném směru jako vrtací ponorné kladivo (doprava). Pažící systémy mohou uvedené způsoby propažování vhodně doplnit, a nebo mohou být použity zcela samostatně, tj. aniž by vrtná souprava byla některým z výše uvedených zařízení vybavena.
I zde platí, že takovýchto nezávislých systémů existuje na trhu poměrně značný počet a je z čeho si vybírat. Každé z těchto zařízení má své výhody a nevýhody, obecně však platí, že používání pažících systémů má svá specifika a též s ním spojené záludnosti. Vrtání a současné pažení si žádá vrtmistra na úrovni, s dobrou představou o tom, „co se tam dole" děje a s pohotovou reakcí. Každé podcenění některé důležité zásady má za následek mnoho práce navíc a někdy též bohužel i ztrátu drahého nářadí či pažnic.

Pažicí systém je doplněk k běžnému ponornému kladivu, který se namontuje místo klasické vrtací korunky. Princip funkce spočívá v přibírání vrtného průměru pilotní korunky rozšiřovacími elementy. Tyto elementy jsou v závislosti na typu pažicího zařízení symetrické (Superwing, TRB) nebo excentrické (Stratex). Jelikož si uvědomujeme, že používání pažicích zařízení je pro vrtaře zpočátku relativně náročné, je námi prováděné důkladné zaškolení osádky samozřejmostí při každém zakoupení takového systému.

Způsoby použití pažicích zařízení obecně:

Pažení s pažnicovou botkou bez rotace pažnice, spojování pažnic svařováním:
Tento způsob využití zařízení je nejběžnější a nevyžaduje žádné zvláštní úpravy vrtací soupravy ani žádná přídavná zařízení na vrtací soupravě. Pro využití při realizaci vrtů pro tepelná čerpadla je tento způsob používán minimálně, neboť ve většině případů musí pažnice zůstat ve vrtu. Tento způsob se využívá hlavně při vrtání studní v podmínkách, kde pouhá plastová výstroj vrtu nezajišťuje dlouhodobou stabilitu vrtného stvolu.


Pažení s pažnicovou botkou bez rotace pažnice, spojování pažnic na závit:
K tomuto způsobu použití musí být souprava vybavena pažnicovým adaptérem, aby bylo možné přenést kroutící moment na rotaci pažnice při jejich spojování, odtěžování a rozšroubování. Rovněž je nutné, aby souprava měla alespoň jeden pár hydraulicky ovládaných pažnicových svěr.


Pažení bez pažnicové botky s rotací pažnice doprava (ve směru hodinových ručiček):
Tento způsob lze použít pouze s pravotočivými závitovými pažnicemi, které rotují společně s vrtacími trubkami. Kroutící moment je na pažnicovou kolonu přenášen buďto pažnicovým závitovým adapterem, nebo unášecí samosvornou hlavou. Úvodní pažnice je osazena pažnicovou korunkou a pažící zařízení je uvnitř pažnic v takové poloze, aby rozšiřovací elementy předvrtávaly - rozšiřovaly vrt na průměr větší než je průměr pažnice.
Použití pažícího systému v tomto případě umožňuje dosáhnout větších hloubek neboť plášťové tření pažnice ve vrtu je menší než při pouhém zavrtávání pažnice osazené pažnicovou korunkou. Navíc umožňuje převrtání např. bludných balvanů či proplástků rostlé horniny s přijatelnou produktivitou.


Pažení bez pažnicové botky s rotací pažnice doleva (proti směru hodinových ručiček):
Tento systém se běžně nazývá Duplex. Lze jej používat i bez pažícího příklepového zařízení. Systém Duplex umožňuje protisměrné otáčení pažnicové kolony oproti rotaci vrtacích trubek. Kolona pažnic rotuje doleva a vrtací trubky doprava. Z tohoto vyplývá, že kolona musí být opatřena levotočivými závity. Pažicí zařízení je i v tomto případě předsazeno před pažnicovou korunkou. Použití tohoto zařízení zvyšuje dosah použití a podstatně snižuje namáhání vrtací soupravy i pažnicové kolony. Navíc umožňuje převrtání např. bludných balvanů či proplástků rostlé horniny s přijatelnou produktivitou.

Pažicí systém TRB firmy Topdrill
Pažicí systém Superwing firmy Topdrill
Pažící systémy firmy GeoRocFor
Pažící systém Stratex firmy Hyduke
Pažící systém Durawing (SIS) od Everdigm